scyru641
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอิรฟาน หะยีตาเยะ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน Scratch ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564
Write comment (0 Comments)

scyru64
 
ขอแสดงความยินดีกับ นายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ นายริฟฮาน วันอิดริส และนายรัฟฟาน วันอิดริส ครูที่ปรึกษาโครงงานนายทศพร โสมสิริพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านจุลินทรีย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564
Write comment (0 Comments)

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัสมีน อิสลาม นายฮาซัน บดินทร์เราะห์มาน และนายมูฮัมมัด สะมะแอ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา it
โครงการ ม.อ.วิชาการ 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
sci641
Write comment (1 Comment)

halal
 
ขอแสดงความยินดีกับทีม The New Century ประกอบด้วย นายนัสมีน อิสลาม นายฮาซัน บดินทร์เราะห์มาน และนายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Halal Science Competition & Health Care Innovation Camp 2021 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี
Halal Science Competition & Health Care Innovation Camp 2021 รอบ Final Pitching
 
Write comment (0 Comments)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงซอบารีย๊ะ ดอเลาะ และเด็กหญิงนูรอัยนี มะเสาะ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าแข่งขันขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

Write comment (0 Comments)

เข้าสู่ระบบ