scyru641
 
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอิรฟาน หะยีตาเยะ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน Scratch ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ