azizlogo 

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ประเภทการรับสมัคร 

ห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครพร้อมทดสอบเทียบชั้นศาสนา : บัดนี้ - 24 มีนาคม 2565  รายงานตัว 27-31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 

ระดับชั้นที่รับสมัคร

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
หรือเทียบเท่า
2.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 1 ชุด
หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป
- กรณีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.4 ที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา ให้นำผลการเรียนศาสนา มาแสดงในวันรับสมัครด้วย (สำเนาเอกสารต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัครและทดสอบเพื่อเทียบชั้นศาสนา กรณีเข้าเรียน ม.๑ ในเวลาทำการของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 15.30 น)

2. รายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 27-31 มีนาคม 2565

- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- สอบเทียบชั้นศาสนา
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นเรียนศาสนาแยกตามชั้นเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

การย้ายเข้า
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 บัดนี้ - 24 มีนาคม 2565 พร้อมเอกสารประกอบผลการเรียนและใบรับรองความประพฤติเพื่อการพิจารณาจากโรงเรียน  รายงานตัว 27 - 31 มีนาคม 2565

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 • โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากรัฐบาล นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน
 • โรงเรียนให้การสนับสนุนค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางโรงเรียนเรียกเก็บค่ากองทุนยาและสวัสดิการนักเรียน 100 บาท/ปีการศึกษา
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะอยู่ที่หอพักของโรงเรียน ต้องจ่ายค่าหอพักรายเดือนหรือรายภาคเรียน ตามประเภทหอพัก  [ hyperlink คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่] 
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะใช้บริการรถโรงเรียน ทางโรงเรียนเก็บเป็นรายสัปดาห์ ผู้ปกครองจะซื้อตั๋วรถเป็นรายเดือนก็ได้
 • ทางโรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรีนห้องเรียนโปรแกรม SMP SmartSMP และ SMA ภาคเรียนละ 1,500 บาท และโปแกรม AEP และ SmartAEP ภาคเรียนละ 500 บาท ทั้งนี้นักเรียนโปรแกรมเหล่านี้จะต้องจัดหาชุดยูนิฟอร์มต่างหากสำหรับสวมใส่ในวันศุกร์

hyperlink ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ใบสมัคร ระเบียบการ ประกาศโรงเรียน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (ใบสมัคร ระเบียบการ ประกาศโรงเรียน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

 

 ACTC 

การรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

ระดับชั้นที่รับสมัคร
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
คุณสมบัติการรับสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
2. มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 2 ชุด หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ บัดนี้ - 24 มีนาคม 2565 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัคร ในเวลาทำการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 15.30 น)
2. รายงานตัว 27 - 31 มีนาคม 2565
- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตร
วิชาสามัญตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 • วิทยาลัยฯได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากรัฐบาล นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน
 • วิทยาลัยฯให้การสนับสนุนค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางวิทยาลัยเรียกเก็บค่ากองทุนยาและสวัสดิการนักเรียน 100 บาท/ปีการศึกษา และค่าบำรุงห้องคอมพิวเตอร์ภาคเรียนละ 300 บาท
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะอยู่ที่หอพักของวิทยาลัย ต้องจ่ายค่าหอพักรายเดือนหรือรายภาคเรียน ตามประเภทหอพัก  [ hyperlink คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่] 
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะใช้บริการรถโรงเรียนของวิทยาลัยฯ ทางวิทยาลัยฯเก็บเป็นรายสัปดาห์ ผู้ปกครองจะซื้อตั๋วรถเป็นรายเดือนก็ได

hyperlink ดาวน์โหลดระเบียบการ/ประกาศและใบสมัคร

 melayu

thai

 

Write comment (3 Comments)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (smp) ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Smart-SMP ม.4 และห้องเรียนพิเศษ SMA ม.4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -16 กุมภาพันธ์ 2565
สามารถโหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจโครงการ 

Write comment (2 Comments)

เข้าสู่ระบบ