azizlogo 

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ประเภทการรับสมัคร 

ห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร : บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2567

สอบวัดระดับชั้นศาสนา : 24 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานตัว : 31 มีนาคม  - 1 เมษายน 2567

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 

ระดับชั้นที่รับสมัคร

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
หรือเทียบเท่า
2.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 2 ชุด
หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป
- กรณีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.4 ที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา ให้นำผลการเรียนศาสนา มาแสดงในวันรับสมัครด้วย (สำเนาเอกสารต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัคร

2. สอบเพื่อเทียบชั้นศาสนาในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2567 

3. รายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 

- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)

การย้ายเข้า
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ติดต่องานรับสมัครนักเรียนใหม่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2567 ในวันทำการของโรงเรียน พร้อมเอกสารประกอบผลการเรียนและใบรับรองความประพฤติเพื่อการพิจารณาจากโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 • โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากรัฐบาล นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน
 • โรงเรียนให้การสนับสนุนค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางโรงเรียนเรียกเก็บค่ากองทุนยาและสวัสดิการนักเรียน 100 บาท/ปีการศึกษา
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะอยู่ที่หอพักของโรงเรียน ต้องจ่ายค่าหอพักรายเดือนหรือรายภาคเรียน ตามประเภทหอพัก  [ hyperlink คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่] 
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะใช้บริการรถโรงเรียน ทางโรงเรียนเก็บเป็นรายสัปดาห์ ผู้ปกครองจะซื้อตั๋วรถเป็นรายเดือนก็ได้
 • ทางโรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรีนห้องเรียนโปรแกรม AISP, SMP, SmartSMP และ SMA ภาคเรียนละ 1,500 บาท และโปแกรม AEP และ SmartAEP ภาคเรียนละ 500 บาท ทั้งนี้นักเรียนโปรแกรม SMP, SmartSMP, SMA,  AEP และ SmartAEP จะต้องจัดหาชุดยูนิฟอร์มต่างหากสำหรับสวมใส่ในวันศุกร์

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ใบสมัคร ระเบียบการ ประกาศโรงเรียน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

ACTC 

การรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

ระดับชั้นที่รับสมัคร
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
คุณสมบัติการรับสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
2. มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 2 ชุด หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2567 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัคร

2. รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 

- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตรอาชีวศึกษาตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)

hyperlink ดาวน์โหลดระเบียบการ/ประกาศและใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)

azizlogo 

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ประเภทการรับสมัคร 

ห้องเรียนทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร : บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2566

สอบเทียบชั้นศาสนา : 25 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานตัว : 1-2 เมษายน 2566

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป 

ระดับชั้นที่รับสมัคร

1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
1.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
หรือเทียบเท่า
2.2 มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 1 ชุด
หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป
- กรณีนักเรียนสมัครเข้าเรียน ม.4 ที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา ให้นำผลการเรียนศาสนา มาแสดงในวันรับสมัครด้วย (สำเนาเอกสารต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัคร

2. สอบเพื่อเทียบชั้นศาสนาในวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2566 

3. รายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 1-2 เมษายน 2566 

- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)

การย้ายเข้า
สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ติดต่องานรับสมัครนักเรียนใหม่ ฝ่ายกิจการนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2566 ในวันทำการของโรงเรียน พร้อมเอกสารประกอบผลการเรียนและใบรับรองความประพฤติเพื่อการพิจารณาจากโรงเรียน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 • โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาจากรัฐบาล นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน
 • โรงเรียนให้การสนับสนุนค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางโรงเรียนเรียกเก็บค่ากองทุนยาและสวัสดิการนักเรียน 100 บาท/ปีการศึกษา
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะอยู่ที่หอพักของโรงเรียน ต้องจ่ายค่าหอพักรายเดือนหรือรายภาคเรียน ตามประเภทหอพัก  [ hyperlink คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่] 
 • สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะใช้บริการรถโรงเรียน ทางโรงเรียนเก็บเป็นรายสัปดาห์ ผู้ปกครองจะซื้อตั๋วรถเป็นรายเดือนก็ได้
 • ทางโรงเรียนเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรีนห้องเรียนโปรแกรม AISP, SMP, SmartSMP และ SMA ภาคเรียนละ 1,500 บาท และโปแกรม AEP และ SmartAEP ภาคเรียนละ 500 บาท ทั้งนี้นักเรียนโปรแกรม SMP, SmartSMP, SMA,  AEP และ SmartAEP จะต้องจัดหาชุดยูนิฟอร์มต่างหากสำหรับสวมใส่ในวันศุกร์

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ใบสมัคร ระเบียบการ ประกาศโรงเรียน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) (ใบสมัคร ระเบียบการ ประกาศโรงเรียน และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

 

ACTC 

การรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

ระดับชั้นที่รับสมัคร
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
คุณสมบัติการรับสมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
2. มีความประพฤติเรียบร้อยมีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
- ปพ. ๑ ตัวจริง พร้อมสำเนา ในกรณี ปพ.๑ จำนวน 2 ชุด หากยังไม่มี ขอให้ใช้ใบรับรองการเรียน (ปพ.๗)
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียนขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน 3 รูป

วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มีนาคม 2566 โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียน พร้อมนำหลักฐานการรับสมัคร

2. รายงานตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 1-2 เมษายน 2566 

- ยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
- ส่งหลักฐานการสมัครที่ยังขาดอยู่ในวันรับสมัคร (ปพ.๑ ฉบับจริง)
- ลงทะเบียนรับค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และหนังสือตามหลักสูตรอาชีวศึกษาตามโครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
- จองหอพัก (กรณีนักเรียนประจำ)

hyperlink ดาวน์โหลดระเบียบการ/ประกาศและใบสมัคร

 

 thai

Write comment (2 Comments)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (smp) ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Smart-SMP ม.4 และห้องเรียนพิเศษ SMA ม.4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -16 กุมภาพันธ์ 2565
สามารถโหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเพจโครงการ 

Write comment (2 Comments)

เข้าสู่ระบบ