vaccine

ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงเพื่อเป็นข้อมูลในการยื่นคำร้องขอเปิดเรียน On site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แบบสอบถามการฉีดวัคซีนต้านโควิด เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2forms1

หลังจากกรอกข้อมูลในแบบสอบถามแล้ว นักเรียนสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่กรอกได้จาก ตารางสรุปข้อมูลตามลิงค์นี้  sheet

 

รายละเอียดสำหรับนักเรียนที่จะไปฉีดวัคซีน เข็ม 2 (บางส่วนมีเข็ม 1) ที่ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
1. นักเรียนทีจะขึ้นรถโรงเรียนให้มาถึงที่ร.ร. เวลา 8.00 น.
2. นักเรียนที่จะไปกับผู้ปกครองให้ไปถึงที่โรงอาหารลานเล มอ.ปัตตานี เวลา 9.00 น.
นักเรียนต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้
1.บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด กำกับสำเนาถูกต้อง
2. กรอกใบยินยอมผู้ปกครองให้เรียบร้อย ให้ปริ้นออกมาหน้า_หลัง ในแผ่นเดียวกัน
3. กรอกข้อมูลในใบนำทาง ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ให้เรียบร้อย ปริ้นแบบฟอร์มแผ่นเดียวหน้า_หลัง
3.โหลดหมอพร้อม
4.บัตรหมอนัด สีเหลือง ถ้านักเรียนทำสูญหายก็จะเสียเวลาหน่อย เพราะต้องพบเจ้าหน้าที่บนลานเล สำหรับนักเรียนที่จะฉีดเข็มที่ 1 ยังไม่มีบัตร

S 39854086

S 39854088

Write comment (1 Comment)

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf แนวทางการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนมัธยม

สำหรับนักเรียนที่ต้องการรับวัคซีนจัดสรรจากรัฐบาล (ไฟเซอร์) ให้ดาวน์โหลดเอกสารนี้ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำไปยื่นในวันที่รับการฉีดวัคซีนด้วย

pdf  แบบสำรวจและยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

Write comment (0 Comments)

เข้าสู่ระบบ