scyru64
 
ขอแสดงความยินดีกับ นายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ นายริฟฮาน วันอิดริส และนายรัฟฟาน วันอิดริส ครูที่ปรึกษาโครงงานนายทศพร โสมสิริพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ด้านจุลินทรีย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ