ชื่อครูคุมหอ / หมายเลขโทรศัพท์

1. อับดุลการีม สาหลำ ฝ่ายปกครอง 089-4683530

2. ฮัสนี เจะสะมะ หอพัก รอฮหมะ 087-3973189

3. นิมิตร เจะยามา หอพักคอดีเยาะ 094-5354344

4. มัสนี เจะเลง หอพัก คอดีเยาะ 061-4921549

5. โซไรดา แมเราะ หอพัก อัสมะ 082-2802350

6. ฟาตีเมาะ เจะเตะ หอพักไซนับ 093-6726250

7. นูซียะ มะลี หอพัก ไซนับ 081-2778427

8. นามีหม๊ะ เจะสะมะ หอพักรอฮหมะ 093-6719585

9. อับดุลเลาะ ดือราแม หอพักอามีเนาะ 0899785737

10. สุไลณี บิลละโสย หอพักอามีเนาะ 099-3013553

12. ซารียะ บาเหม หอพักอามีเนาะ 086-2844859

13. มะมือลี หะยีมะมิง หอพักอัสมะ 086-9619865

14. แวนูรือมา หยงสตาร์ หอพักหอัสมะ 093-7401059

15. ดานิยา แวเด็ง หอพักอาบูบักร 0992085011

16. นูรุดิง ดือราแม หอพักอาบูบักร 0980296573 

17. ฮัมบาลีย์ วาจิ หอพัก อาบูบักร 064-3230483

18. อับดุลรอเซด โตะมิง หอพักอาบูบักร 061-2801071

19. อาหามะ สือแม หอพักอาบูบักร 098-98442212

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ