ความเป็นไทยในความเป็นอื่น มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย

อีเมล พิมพ์

ปาฐกถาเรื่อง "ความเป็นไทยในความเป็นอื่น มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย"
โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี