ความเป็นไทยในความเป็นอื่น มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย

อีเมล พิมพ์

ปาฐกถาเรื่อง "ความเป็นไทยในความเป็นอื่น มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย"
โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ปาตานี ในมิติประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม"
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม: ความเป็นไทยในความเป็นอื่น มลายูมุสลิมในฐานะส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ไทย

ปืนใหญ่สุลต่านสุลัยมานที่อังกฤษ และประวัติเมืองสงขลา

อีเมล พิมพ์

 

ปืนใหญ่กระบอกนี้หล่อขึ้นที่สงขลา เมื่อปี ค.ศ.1623 สมัยที่นครรัฐสงขลาปกครองโดยสุลต่านสุลัยมาน ชาห์ และตั้งป้อมเมืองอยู่ที่บริเวณหัวเขาแดง มีความยาว 11 ฟุต 10 นิ้วครึ่ง

อ่านเพิ่มเติม: ปืนใหญ่สุลต่านสุลัยมานที่อังกฤษ และประวัติเมืองสงขลา

ทำความรู้จัก 'ปอเนาะ'

อีเมล พิมพ์
ที่มา http://www.skyd.org

กองบรรณาธิการ

          รากศัพท์ของคำว่า "ปอเนาะ" มาจากภาษาอาหรับว่า PONDOK อ่านว่าปนโด๊ะบ้าง พอนดอกบ้าง แปลว่า กระท่อม ที่พัก ซึ่งความหมายในปัจจุบันคือ

          สำนักศึกษาเล่าเรียนวิชาการศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงทั้งที่พักและที่เรียน

อ่านเพิ่มเติม: ทำความรู้จัก 'ปอเนาะ'

มัสยิดกรือเซะ (MASJID GRISIK) มัสญิดหลังแรกของปาตานี ?

อีเมล พิมพ์

อับดุลเลาะห์ ลออแมน

ศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในหนังสือ “ฮิกายัต ปาตานี” ระบุว่า มัสญิดหลังนี้สร้างในสมัยการปกครองของสุลต่านมุฎ็อฟฟาร์ชาห์ โดยกล่าวความเป็นมาของการสร้างมัสญิดหลังนี้ ตามที่อาจารย์วัน มะโรหบุตร แปลลงในหนังสือ  “เรื่องเล่าจากชาวใต้ ชุดที่ 2” เรื่อง “เล่าเรื่องเมืองปัตตานี ภาคที่ ๑”  ตอนหนึ่ง เกี่ยวกับการสร้างมัสญิดหลังแรกที่เมืองปาตานีว่า 

อ่านเพิ่มเติม: มัสยิดกรือเซะ (MASJID GRISIK) มัสญิดหลังแรกของปาตานี ?

Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries

อีเมล พิมพ์
ที่มา  http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp

Danny Wong Tze Ken

Historical relations between Vietnam and the kingdom of Champa was a very long- standing affair characterized by the gradual rise of the Vietnamese and the decline of the Chams. The relationship began as early as the second century CE, when the Chams started a kingdom called Lin-yi, covering the area between the land of the Viet people in the north and Nanchao in the south. The historical consciousness of both peoples includes wars and conflicts between the two over a period of fifteen centuries before the kingdom of Champa was incorporated under Vietnamese rule in 1693. Thereafter, the lands of the Chams were settled by Vietnamese through a series of land settlement programs introduced by the Vietnamese ruling houses.

อ่านเพิ่มเติม: Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries

มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ

อีเมล พิมพ์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

รวมบทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ร่วมสมัยในภาคใต้ของไทย
นิธิ เอียวศรีวงศ์ เขียน, คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนรวบรวม

อ่านเพิ่มเติม: มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ

Ties of Brotherhood: Cultural Roots of Southern Thailand and Northern Malaysia

อีเมล พิมพ์

Suthiwong Phongphaibun

                                                                                               
It can be said without exaggeration that over the last four decades Prof. Suthiwong Phongphaibun has become the leading figure in the study of the culture of the southern Thai region. He has published a voluminous output of original books, articles, and edited texts of manuscripts that have played a major role in defining the field. Among his best-known works are Good Things from the South (1962), Principles of the Thai Language (1962) – a textbook used throughout the country for over two decades, Village Customs (1964), Buddhism in the Songkhla Lake Region (1980), A Dictionary of the Southern Thai Dialect (1987), and the recently co-edited volumes, Cleaning Off the Rust on the Kris: Examining the Way of Life of the People of the Lower South (2000) and The Southern Thai Chinese: Pathways and Power (2001).

อ่านเพิ่มเติม: Ties of Brotherhood: Cultural Roots of Southern Thailand and Northern Malaysia

ประชาธิปไตยในนัยยะการพัฒนา ประสบการณ์และความคาดหวังจากโลกมุสลิม

อีเมล พิมพ์

ศ.ดร.อับดุล ราชิด โมเต็น คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มาเลเซีย

แปลและเรียบเรียงโดย : นิพนธ์ โซะเฮง และปริญญา นวลเปียน
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี

คำนำ

การศึกษาว่าด้วยเรื่องภาวะความเป็นสมัยใหม่ (modernization) กับการพัฒนาตามนัยทางการเมืองนั้น มาจากความพยายามที่จะจำแนกคุณลักษณะประการต่างๆ และการนิยามความหมายของคำว่า "การพัฒนา" โดยบางกรณีให้ความหมายว่า การพัฒนาทางการเมือง (political development) สัมพันธ์อยู่กับพัฒนาการในทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต่อมาแนวคิดนี้ได้รับยึดถือเป็นแบบแผนทางการเมืองในสังคมอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดระดับการพัฒนา

อ่านเพิ่มเติม: ประชาธิปไตยในนัยยะการพัฒนา ประสบการณ์และความคาดหวังจากโลกมุสลิม

"ปอเนาะ"มรดกสถาบันการศึกษากับบูรณาการของศาสนาและสังคมของชาวมาเลย์มุสลิม ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

อีเมล พิมพ์

 สุเทพ สุนทรเภสัช
บทความนี้เขียนขึ้นหลังจากที่ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าไปศึกษา สังเกตการณ์ และพูดคุยกับโต๊ะครู รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในโรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง ในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ด้วยความเป็นมิตรและเอื้ออารีของเจ้าบ้าน ในโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำให้ผู้เขียนมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรงเรียนปอเนาะเป็นอย่างมาก

อาจารย์ฮัสซัน มัดหมาน (Hasan Madmarn) ผู้เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ทำการวิจัยและเขียนรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาและบทบาทความสำคัญของโรงเรียนปอเนาะในจังหวัดปัตตานี ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่ครอบคลุมและประเด็นที่คมชัดมากที่สุด อาจารย์มัดหมานยังได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งต่อการที่จะปรับการเรียนการสอนของโรงเรียนปอเนาะให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของศาสนาอิสลาม และระบบการศึกษาสมัยใหม่ ในการเขียนบทความนี้ ผู้เขียนได้รับความรู้และความคิด จากรายงานวิจัยของอาจารย์มัดหมานดังกล่าวเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม: "ปอเนาะ"มรดกสถาบันการศึกษากับบูรณาการของศาสนาและสังคมของชาวมาเลย์มุสลิม ในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย

Page 1 of 3