051 โป๊ยเซียน

ชื่อพื้นเมือง                  : โป๊ยเซียน

ชื่อวิทยาศาสตร์            : Euphorbia milli Des Moul.

ชื่อวงศ์                         : EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย                 : ไม้พุ่ม

ลักษณะพิเศษของพืช   : มีหนามรอบต้น

บริเวณที่พบ                  : น้ำตกอาซิซสถาน

การขายายพันธ์ุ             : การปักชำกิ่ง การตอนกิ่ง การเสียบกิ่ง การเพาะ

                                    เมล็ด การปักชำกิ่ง 

ประโยชน์                     : ปลูกเป็นไม้ประดับ