044 บานบุรีเหลือง

ชื่อพื้นเมือง                : บานบุรีเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์           : Allamanda cathartica L.

ชื่อวงศ์                      : APOCYNACEAE

ลักษณะวิสัย               : ไม้รอเลื้อย

ลักษณะพิเศษของพืช   : ทุกส่วนของต้นมียางดอกรูปแตร

บริเวณที่พบ                 : หน้าอาคาร 1

การขยายพันธุ์              : เพาะเมล็ด ปักชำ

ประโยชน์                    : ปลูกเป็นไม้ประดับ เปลือกต้นและยางขาวใช้ปริมาณเล็กน้อยเป็นยาถ่าย