046 โกสน

ชื่อพื้นเมือง               : โกสน

ชื่อวิทยาศาสตร์              : Codiaeum variegatum Blume

ชื่อวงศ์                            : EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย                    : ไม้พุ่ม

ลักษณะพิเศษของพืช      : ใบมีสีสันหลากหลาย

บริเวณที่พบ                    : หน้าอาคาร 1

การขยายพันธุ์                 : ตอน ทาบกิ่ง เสียบยอด เพาะเมล็ด

ประโยชน์                       : เป็นไม้ประดับ