ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics program (SMP) ระดับม. 4 ปีการศึกษา 2559

อีเมล พิมพ์

ประกาศโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics program (SMP) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 15 มกราคม 2559
ดูรายละเอียดที่
http://azizstan.ac.th/th/images/doc/2559/smp_m4.pdf
ใบสมัคร
http://azizstan.ac.th/th/images/doc/2559/smp_m4apply.pdf

 
 
 
 

บทความน่าสนใจ