ผอ.ร่วมเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ จชต."

อีเมล พิมพ์

16 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านโรงเรียนแบบดั้งเดิมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ในงานนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีดร.ศริยา บิลแสละ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
https://www.facebook.com/commsci.pn.psu/posts/1105920232857021