โครงการอบรมครูหลักสูตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล พิมพ์

สช.จัดอบรมครูในอำเภอโคกโพธิ์ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน