หลักสูตรสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์
ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานได้เข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายการ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งในแต่ละหลักสูตรได้กำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ดังนี้
1. ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เวลาเรียน 1440 ชั่วโมง/ปี
ใช้เวลาตลอดหลักสูตร โดยปกติ 3 ปี ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเวลาเรียนเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์
ในหนึ่งสัปดาห์ โรงเรียนเปิดสอน 5 วันๆละ 9 คาบ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี
2. ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ใช้เวลาตลอดหลักสูตร โดยปกติ 3 ปี ในปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเวลาเรียนเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์
ในหนึ่งสัปดาห์ โรงเรียนเปิดสอน 5 วันๆละ 9 คาบ ตั้งแต่วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานได้จัดให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโครงงาน เพื่อเกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติและความสามารถ ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง อบรมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
4. จัดกิจกิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ ฝึกการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น กิจกรรมอาสาสมัครพยาบาล อาสาสมัครห้องสมุด
5. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสุจริต
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4. เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง มองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตให้เหมาะสมกับตนเอง
5. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้จากกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ เป็นการเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผู้เรียนสามารถเลือกกิจกรรมด้วยตนเองตามศักยภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมทั้งมีคุณธรรม และจริยธรรม

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

  • กิจกรรมศาสนา
  • กิจกรรมโครงงาน
  • กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
  • กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมศาสนา

กำหนดให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์หลักคำสอนจากอัลกุรอาน และวจนะของท่านศาสดา(อัลฮะดิษ) แล้วนำมาวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดนิทรรศการ การกล่าวคำปราศรัย การอภิปราย การโต้วาที การจัดตั้งชมรม จัดมุมแสดงกิจกรรมเฉพาะเรื่อง ฯลฯ เป็นต้น แล้วสรุปผลการจัดกิจกรรมนั้น

กิจกรรมศาสนา ประกอบด้วย

• การละหมาดญะมาอะห์ร่วมกัน
• การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
• การบรรยายธรรมทางศาสนา

กิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนใน 3 รูปแบบ คือ
1. จัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา ให้แก่ผู้เรียนทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่ม เพื่อให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต รู้จักรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย รู้จักกาลเทศะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
2. การจัดบริการแนะแนว ให้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่จำเป็นและทันสมัย
3. การบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอนทั้งแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพ

กิจกรรมโครงงาน

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างชำนาญ และได้บูรณาการหลาย ๆ สาระเข้าด้วยกัน

จุดประสงค์สำคัญในการกำหนดให้มีกิจกรรมโครงงานก็คือ

• ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด
• ผู้เรียนสามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูล รู้จักพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย ความถูก-ผิด ระบุวาเหตุ-ผล ค้นหาคำตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแก้ปัญหา และตัดสินใจได้อย่างสันติ และมีความถูกต้องเหมาะสม
• มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายได้
• มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล
• รักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
• สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
• สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ
• ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน พัฒนางาน สามารถทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในงานของตนเอง
• สามารถทำงานเป็นทีม (ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ ให้ความร่วมมือ ยอมรับฟังความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่น ร่วมรับผิดชอบผลงานของกลุ่ม)

จุดประสงค์ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในมาตรฐานข้อที่ 4, 6 และ 9 ของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งโรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศต้องได้รับการประเมินก่อนปีการศึกษา 2548

การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม

ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกทำโครงงานตามความถนัดโดยให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม ๆ ละ 7 – 8 คน กลุ่มละอย่างน้อย 1 โครงงานในการเรียนแต่ละช่วงชั้น โดยสามารถเลือกโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สนใจ บูรณาการจากหลาย ๆ สาระเข้าด้วยกัน หรือเลือกตามความถนัด ความสนใจของสมาชิกในกลุ่ม พร้อมทั้งเขียนโครงร่างโครงงานเพื่อเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา

การเขียนโครงร่างโครงงาน

• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อในการทำโครงงานตามความสนใจ
• เขียนโครงร่างโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด
• นำเสนอโครงร่างโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
• โครงงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น ( สำหรับโครงงานที่ไม่สมบูรณ์ ) และโครงงานที่ไม่ผ่านการอนุมัติผู้เรียนต้องเลือกหัวข้อใหม่หรือเขียนใหม่ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนแรก
• ส่งโครงร่างโครงงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อคัดกรองโครงงานและเสนอให้กับผู้บริหารรับทราบและอนุมัติ
• โครงงานที่ผ่านการอนุมัติจากข้อ 7 ให้ผู้เรียนดำเนินการตามแผน ส่วนโครงงานใดที่ไม่ผ่าน

การอนุมัติจากข้อ 7 ให้ผู้เรียนปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ขั้นตอนการทำโครงงาน

โครงร่างโครงงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารผู้เรียนสามารถปฏิบัติโครงงาน ดังนี้

• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามที่ได้วางแผนไว้ในโครงร่างโครงงาน
• บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและความก้าวหน้าในการทำโครงงานลงในสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกครั้งเมื่อมีการปฏิบัติโครงงานอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
• ส่งบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบและอาจารย์ที่ปรึกษาส่งแบบติดตามโครงงานให้กับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการทำโครงงานจนสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปผลโครงงานตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการเขียนสรุปผลโครงงาน

1. คำนำ
2. สารบัญ 
3. กิตติกรรมประกาศ
4. บทคัดย่อ
5. บทที่ 1 บทนำ
- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
8. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
9. บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน
10. ภาคผนวก
11. อ้างอิง

• จัดทำแผ่นพับและบอร์ดเพื่อเตรียมตัวในการนำเสนอ
• นำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผ่นพับ บอร์ด ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง( โครงงานจะต้องเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ก่อนจะมีการจัดนิทรรศการโครงงาน )
• ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานในนิทรรศการโครงงานที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมโครงงาน

• มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
• ผ่านจุดประสงค์ของกิจกรรม