เจตนารมณ์

อีเมล พิมพ์
ปรัชญาของโรงเรียน
                               “เรียนดี มีวินัย เน้นคุณธรรม”
เรียนดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในเรื่อง
- การแสวงหาแหล่งข้อมูลและการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย ด้วยวิธีการต่างๆ
- การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การฟัง การอ่าน การสังเกต การบันทึก และการตั้งคำถาม
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลความ ขยายความ สรุปความ จดจำ การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เพื่อสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการสื่อความโดยการพูดหรือการเขียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ บอกจุดเด่น จุดบกพร่อง ระดับความรู้ที่ตนเองควรไปให้ถึง ทั้งกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองได้
- มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน สนใจใฝ่รู้มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน ชอบแสวงหาความรู้เมื่อมีเวลาว่าง
มีวินัย  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผน ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนรู้จักกาลเทศะ มีความรับผิดชอบในหน้าที่แห่งตนเอง  
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์  พฤติกรรม และการกระทำของตนเอง มีความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ ไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเอง  
และผู้อื่น ตลอดจนการร่วมทำงานกลุ่มหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
เน้นคุณธรรม  หมายถึง  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ประเมินได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด มีความรู้สึกชื่นชมยินดี 
เต็มใจที่จะปฏิบัติตามค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดมั่นแสดงออกและทำจนเป็นกิจนิสัยด้วยความชื่นชมยินดี ด้วยความคิดที่ถูกต้องในค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม ประพฤติโดยยึดมั่นต่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ
วิสัยทัศน์ (ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 2554-2556)
"สิ้นปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีทักษะการใช้ IT
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความศรัทธามั่นในศาสนาอิสลาม ปลอดจากสารเสพติด มีทักษะในการสื่อสารหลายภาษา
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

พันธกิจ

1. เสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร 4 ภาษา

2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. พัฒนาระบบแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

6. ส่งเสริมครูผู้สอนและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลทางการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

9. ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและประเมินตนเอง

10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ของระบบ คุณภาพ PDCA

11. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดหาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

12. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการสื่อสารทั้ง 4 ภาษา (ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ)

2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการสอน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมรม เพื่อฝึกปฎิบัติกิจกรรมและทักษะการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรักการปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การละหมาด และถือศีลอด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม

4. มีระบบการกำกับ ติดตาม ดูแลผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน และความประพฤติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ปลอดจากสารเสพติด

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างมีจินตนาการ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

6. ผู้เรียนรักการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. มีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

8. มีระบบการนิเทศ ติดตาม แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษา

9. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนิเทศภายในที่เป็นกัลยาณมิตร อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยมีการประเมินผลการเรียนการสอน ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนการสอน

10. มีระบบสารสนเทศการวัด ประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

11. มีการประเมินภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล

12. ผู้สอนปฎิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีอุดมการณ์ในวิชาชีพ มีความรักและเสียสละในการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบ

13. ระบบงานด้านบริการ งานสวัสดิการ การสร้างขวัญกำลังใจ แก่นักเรียนและบุคลากรอย่างทั่วถึง เพียงพอ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ

14. มีระบบการบริหารจัดการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยกระบวนการ PDCA

15. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน

16. มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งาน

17. มีอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบ สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ

18. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ การบริการกิจกรรมของโรงเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึง

19. มีทรัพยากรจากภายนอกที่ส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง