ข้อมูลพื้นฐาน

อีเมล พิมพ์
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94180 โทรศัพท์ 0-7341-5119 โทรสาร 0-7335-8335 มือถือ 08-1599-2978
อยู่ในบริเวณปอเนาะอาซิซสถาน ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณกุศล พื้นที่ 32 ไร่ บริจาคโดยฮัจยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับ แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในปอเนาะ 150 ครัวเรือน และบริเวณของโรงเรียนและหอพัก
ทิศเหนือติดต่อสวนยาง ทิศตะวันออกติดถนนเพชรเกษม ห่างจากเทศบาลตำบลนาประดู่ประมาณ 1 กม. ทิศตะวันตกจรดสวนยาง และทิศใต้จรดทางรถไฟสายใต้ 
ประเภท โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน อัลมัรฮูม ฮัจยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับ อดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

ตราประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียน สีชมพูและเขียวเพลงมาร์ชโรงเรียน


ที่ตั้งและแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณโรงเรียน

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย

ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณโรงเรียนและหมู่บ้าน ปี 2532 และ 2548 (คลิ๊กที่รูปเล็กเพื่อดูภาพขยาย)

ภารกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551    2   ช่วงชั้น  คือ
1) ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
2) ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
2. จัดการศึกษาวิชาอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ตอนต้น(อิบติดาอีย์) ตอนกลาง(มุตะวัซซิต) และตอนปลาย (ซานะวีย์)

จำนวนบุคลากรจำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา  2554  มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  ดังนี้
1) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,743 คน
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน


สภาพชุมชนโดยรอบ

ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ใช้ที่ดินผืนเดียวกัน ซึ่งเป็นของผู้ก่อตั้งโรงเรียนโดยแบ่งที่ดินผืนนี้เป็น 2 ส่วน ทางทิศเหนือให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน ส่วนทางทิศใต้สำหรับให้ประชาชนเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย ปัจจุบันมีจำนวน 150 ครัวเรือน นับถือศาสนาอิสลาม 100 % พื้นที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นสวนยาง และสวนผลไม้ อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำสวนยางและสวนผลไม้ บางส่วนมีอาชีพค้าขาย สภาพเศรษฐกิจอยู่ในระดับกลางส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้ประจำ การทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำต่างถิ่นจึงมีน้อยทำให้สภาพครอบครัวมีความเข้มแข็งชุมชนมีความผูกพันและมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน

ผู้ปกครองในชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาทำให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการน้อยมาก แต่จะให้ความร่วมมือในเรื่องแรงงานเพื่อการพัฒนาอาคารและบริเวณ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี

ชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณโรงเรียนไม่มีการแพร่กระจายของยาเสพติด ทั้งในกลุ่มเยาวชนและนักเรียน ซึ่งเรื่องนี้ผู้รับใบอนุญาตเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดที่ชุมชนอาศัยอยู่มีความตระหนักถึงภัยของยาเสพติดจึงใช้มาตราการเด็ดขาด ใครที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรายแรงจะไม่อนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในการบริเวณชุมชนอีกต่อไป