โต๊ะครูอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2485 เป็นลูกของโต๊ะครูอับดุลอาซิซ เดินทางไปเรียนศาสนาที่นครมักกะห์ตั้งแต่วัยเด็ก หลังจากจบชั้นซานะวีย์ก็เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร สำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2513 ก็กลับมาเป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2514 และเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขณะศึกษาที่นครมักกะห์ (แถวยืน คนที่ 3 จากซ้าย)

ขณะศึกษาที่อียิปต์ (คนที่สองจากขวา) ในรูปยังมีท่านดาโต๊ะนิเดร์ วาบา (คนที่สองจากซ้าย)

Iประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี
พ.ศ. 2515 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าชุดมุสลิมสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4
พ.ศ. 2518 ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
พ.ศ. 2528-2540 ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
พ.ศ. 2534-2536 ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2536-2539 ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2539-2541 ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547-2550 ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี เขต 2
ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะทำงานมวลชนสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4
อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรียนให้การต้อนรับโต๊ะครูอับดุลวาฮับ ตอนเดินทางกลับจากอียิปต์ ในรูปมีโต๊ะครูมุสตอฟา แวมูซอ โต๊ะครูปอเนาะบานา  

ประชุมในฐานะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี โต๊ะครูอับดุลวาฮับเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีต่อจากหะยีอามีน โต๊ะมีนา (คนที่นั่งด้านซ้ายมือของรูป)

IIบทบาททางสังคมและการศึกษา

- เป็นโต๊ะครูสอนกิตาบแก่ชาวบ้านในปอเนาะและนักเรียนหอพัก ณ มัสยิดอาซิซสถาน
- ขณะกำลังศึกษาที่ประเทศอียิปต์ ได้เป็นผู้ริเริ่มและเสนอขอให้สถานเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงไคโรขออนุมัติเปิดสอนวิชาสามัญหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ร่วมกับนักเรียนไทยในไคโร โดยมีภริยาท่านเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงไคโรในขณะนั้น เป็นอาจารย์ผู้สอน
- เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิอาซิซสถานอนุสรณ์
พ.ศ. 2533 ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 เป็นรองประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สำหรับใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นคนดีศรีโคกโพธิ์ สาขาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540 ได้รับกิตติบัตรจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะเป็นกำลังสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าคณะอะมีรุล ฮัจย์
พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานรางวัล ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น (โรงเรียนขนาดใหญ่)
พ.ศ. 2547 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2547
พ.ศ. 2547 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานพิเศษในการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะ

ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

IIIประสบการณ์และการศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2523 ผ่านการสัมมนาผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนา จัดโดยกองอำนวยการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่ายอิงคยุทธบริหาร) จังหวัดปัตตานี
พ.ศ. 2527 ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการบริหารโรงเรียนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รุ่นที่ 1
พ.ศ. 2533 ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่ 43
ศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป อัฟริกา ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ดูงานด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
ดูงานด้านกิจการศาสนาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียนและตะวันออกกลาง
ฯลฯ

เข้าสู่ระบบ