• โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานเดิมชื่อ ปอเนาะอาซิซสถาน ก่อตั้งโดยฮัจยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับ ร่วมกับชาวบ้านที่ประสงค์จะอาศัยอยู่ในชุมชนปอเนาะ สร้างบาลาเซาะห์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานและหลักการศาสนาอิสลามของชุมชน.

บาลาเซาะห์ ที่ซึ่งทั้งชาวบ้านในปอเนาะ และนักเรียนจะทำอิบาดัต เรียนอัลกุรอานและเรียนกิตาบในช่วงเช้าและกลางคืน เป็นแหล่งเรียนรู้ดั้งเดิมของปอเนาะก่อนที่จะมีระบบโรงเรียนขึ้น

 • พ.ศ. 2494 ฮัจยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับยื่นขอจดทะเบียนเป็นปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนของทางราชการ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนขึ้น
 • พ.ศ. 2510 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้เริ่งรัดปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด ให้มาขอแปรสภาพจากปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ (ไม่เช่นนั้นให้ถือว่าปอเนาะนั้นล้มเลิกไป และหลังจากนั้นห้ามก่อตั้งปอเนาะขึ้นมาอีก หากจะตั้งต้องเปิดสอนในรูปแบบของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเท่านั้น) ฮัจยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับจึงได้มอบหมายให้หะยีแวอุมา หะยีอาแว ยื่นคำร้องต่อทางราชการ เพื่อขอจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอาซิซสถาน"
 • พ.ศ.2513 นายหะยีอุมา หะยีอาแว โอนกิจการให้นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการ เข้าบริหารกิจการและได้ปรับปรุงในส่วนของวิชาสามัญเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ

นายหะยีอุมา หะยีอาแวรับใบจดทะเบียนโรงเรียนจากนายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีช่วยว่าการทระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ที่กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนชุดแรกที่ได้รับใบอนุญาตให้แปรสภาพจากโรงเรียนปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม

 • พ.ศ. 2516 ได้ขยายชั้นเรียนวิชาสามัญ เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2521 ยุบหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย แล้วเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาศาสนาเปิดสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น และหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2530 ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้อยู่ในความอุปถัมถ์ของมูลนิธิอาซิซสถานอนุสรณ์ มูลนิธินี้ได้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่โต๊ะครูหะยีอับดุลอาซิซ อับดุลวาฮับ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
 • พ.ศ. 2533 คณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารโรงเรียนได้มีมติให้ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเดิมมาใช้ชื่อว่า โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
 • พ.ศ. 2535 คณะกรรมการผู้บริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนได้มีมติให้ดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่เดิม ทั้งหลักสูตรวิชาศาสนา และหลักสูตรวิชานสามัญมาใช้หลักสูตรบูรณาการดังนี้ - หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2535 ของกระทรวงศึกษาธิการ - หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2535 ของกระทรวงศึกษาธิการ - หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานะวิยะห์) พุทธศักราช 2523 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตให้แปรสภาพจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15(2) มาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตาม มาตรา 15(1)
 • พ.ศ. 2545 ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งจะใช้หลักสูตรดังกล่าวก่อนโรงเรียนทั่วไป 1 ปี เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ. 2548 ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกปัตตานี
 • พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เข้าสู่ระบบ