วันเสาร์, 25 กันยายน 2564
25 กันยายน 2564 In Blog style
บุคลากรครูฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (จากนักเรียน 2,500 คน) เป็นตัวเลขกลมๆสำหรับเงื่อนไขการเปิดเรียนออนไซต์เทอม 2/2564 แบบมีเงื่อนไข (เว้นระยะ เรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง สลับกันเรียน ฯลฯ)
ยังมีประเด็นเรื่องการจัดการหอพัก (นักเรียนหอพัก 600 คน) ห้องเรียน โรงอาหาร รถโรงเรียน และสถานการณ์การระบาดของโควิดในบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้ลดลง ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นอะมานะห์อันหนักอึ้งที่ต้องตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบจากข้อมูลรอบด้าน
สิ่งสำคัญที่อยู่นอกเหนือ authority ของโรงเรียนก็คือกำหนดการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนที่อาจจะยืดเยื้อจนถึงกลางเดือน พ.ย. วัคซีนจะมาตามกำหนดการหรือไม่ ? และหลังเปิดเรียน จะเกิดการระบาดรอบ 4 ตามที่เขาคาดการณ์กันหรือไม่ ?
ฉะนั้นการเปิดเรียนเทอมสองในวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. 64 ที่จะมาถึงนี้ จึงจะเริ่มด้วยการเรียนออนไลน์เหมือนๆกับที่เรียนในเทอมหนึ่ง เมื่อเงื่อนไขในการเปิดเรียนออนไซต์พร้อม ถึงจะทยอยจัดการเรื่องการเข้าหอพัก การเข้าเรียนออนไซต์สำหรับกลุ่มที่ขาดโอกาสอย่างนักเรียนกลุ่ม C ที่ไม่มีโอกาสเช้าถึงการเรียนออนไลน์เลย นักเรียนกลุ่ม A และ B ที่เข้าเรียนออนไลน์ในเทอมหนึ่งไม่ถึงร้อยละ 50 และต้องมาสอบที่โรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อตัดสินผลการเรียน รวมถึงนักเรียน ม.6 ที่เป็นเทอมสุดท้ายสำหรับพวกเขาที่นี่
ในช่วงทีดำเนินการเรื่องที่กล่าวมาจนกว่าจะสามารถเข้าเรียนออนไซต์ในครบร้อยเปอร์เซนต์ การจัดการเรียนการสอนก็จะไม่หยุดชะงัก ยังสามารถเรียนออนไลน์ต่อไปได้
 
หากสามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้แล้ว ...... อินชาอัลลอฮ ตารางสอนจะยังคงรูปแบบเหมือนตอนเรียนออนไลน์จนสิ้นภาคเรียน คือเรียน 4-5 วิชาต่อวัน อาจจะแทรกรายวิชาปฏิบัติอย่างพลศึกษาและเกษตรเพิ่มเข้ามาและปรับจากที่เริ่มเรียน 8.10 เป็น 8.30 น. (ไม่ใช่ 9 คาบ/วันเหมือนช่วงปกติ) ต้องพร้อมเสมอที่จะกลับไปเรียนออนไลน์ หากเกิดระบาดอีกครั้ง
คาดว่าในช่วงเดือนแรกที่เปิดออนไซต์ได้ จะยังต้องสลับกันเรียน จึงตัดสินใจติดตั้งสมาร์ททีวีพร้อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้อง เพื่อให้คุณครูสามารถแชร์หน้าจอแทบเล็ตหรือโน๊ตบุคสอนนักเรียนในห้องเรียนและออนไลน์ได้พร้อมๆกัน
 
สำหรับคุณครู จากที่ท่านสอนออนไลน์มาตลอดเทอมหนึ่ง โรงเรียนได้ประเมินและแบ่งคุณครูเป็นกลุ่ม A B และ C ขณะนี้ทีมวิชาการกำลังวางแผนอยู่ว่าจะให้คุณครูกลุ่ม A เป็นแกนนำในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณครูที่เหลืออย่างไรบ้าง และคุณครูกลุ่ม B และ C จะต้องอบรมเพิ่มเติมด้านใหนบ้างในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อจะสามารถสอนในเทอมสองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนผ่านสู่การสอนที่สามารถเข้าถึงและใช้สื่อออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ แม้จะได้เรียนออนไซต์แล้วก็ตาม
 
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง หากมีกำหนดการและรูปแบบการฉีดวัคซีนที่ชัดเจนจากต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนจะจัดประชุมออนไลน์ชี้แจง รวมถึงสื่อสารผ่านไลน์ห้องเรียน แต่หากมีการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่ช่วงนี้ มีโอกาสฉีดได้ก่อน ก็ให้รีบไปฉีดได้เลย โดยไม่ต้องรอฉีดที่โรงเรียน
الله المستعان
ขอดุอาจากเอกองค์อัลลอฮ ให้เราผ่านช่วงแห่งการทดสอบนี้ไปได้โดยราบรื่นด้วยเถิด