ยุววิจัย LESA ร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ

นักเรียนกลุ่มยุววิจัย LESA เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องดาวเทียม  ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชติ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ประกอบด้วยการอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Satellites) ความรู้พื้นฐานเรื่องดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ (Earth Observing Satellites) การเยี่ยมชมสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชติ และพิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium จังหวัดชลบุรี

มหกรรมวิชาการ สำนักงานการศึกษาเอกชนปัตตานี 2559

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในมหกรรมวิชาการ สำนักงานการศึกษาเอกชนปัตตานี 2559 ณ โรงแรมเซาเทิร์น ปัตตานี ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2559
โดยมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในกิจกรรมต่อไปนี้

- รางวัลชนะเลิศ
การเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ ม.ต้น
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
- รองชนะเลิศอันดับ ๑
คัดอาหรับแบบสร้างสรรค์ ม.ต้น
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
- รองชนะเลิศอันดับ ๒
การเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย ม.ปลาย

อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PRACT Model

21 สิงหาคม 2559 Dr.Husni Hamad และ อ. อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง เป็นวิทยากรนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PRACT Model ซึ่งเน้นทักษะการอ่านและการคิด แก่ครูผู้สอน ณ ห้องประชุม อาคาร ๑

นักเรียนร่วมกิจกรรมในงานวิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 59

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงานตลาดนัดอุดมศึกษาของ นร.ม.๖ ดูงานโครงงานวิทย์ฯของ นร. ม.๒ SMP และอื่นๆ
- นส.มาลินี หมัดยะราน ปวช 3 นส.นิสรีน เจ๊ะอุมา ปวช 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กิจกรรม มอ.วิชาการ คณะวิทยาการสือสาร ประจำปี 2559 ม.อ.ปัตตานี
- ดช.เนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ม.2/11 ดญ.อัสรีนา อับดุลวาฮับ ม.2/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับ ASEAN โดยสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มอ.ปัตตานี

ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน

15 สิงหาคม 2559 ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดหมู่รอง