ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฮาลาวตี เพ็งมูซอ ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

65387531