ACTC Open House 2018 (อาชีวปริทรรศน์)

27907644

14-15 กุมถาพันธ์ 2561 การนำเสนอผลงาน นวัตกรรม นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช