ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่รับผิดชอบห้องเรียน SMP ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ ภาคกลาง ร่วมกับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการความร่วมมือเพื่อจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 โรง ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช