การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 (ระบบออนไลน์)

application2563 1

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 แต่มีผู้ปกครองจากต่างจัวหวัดบางส่วนไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากการปิดจังหวัดที่ผ่านมา
ทางโรงเรียนจึงเพิ่มช่องทางการรับสมัครออนไลน์อีกวิธีหนึ่งเพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง ตามลิงค์ต่อไปนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

 user student สำหรับการสมัครออนไลน์

การแนบเอกสาร สามารถถ่ายรูปเอกสารใช้โทรศัพท์มือถือหรือสแกนเอกสาร ทั้งหน้า-หลัง