รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SmartSMP และ SMA ปีการศึกษา 2563

smp2020

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMP SmartSMP และ SMA ระดับชั้น ม. 1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2563

 ประกาศโรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ใบสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ประกาศโรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ใบสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 รายละเอียดทั่วไป (ชุดนักเรียน และค่าหอพัก)

SMP 

เพจโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน