การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

admis.jpg

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้น ม. 1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2562

 ประกาศโรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใบสมัคร

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 ประกาศโรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และใบสมัคร

การรับสมัครวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2562)

 โปสเตอร์การรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

 รายละเอียดการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2562 และใบสมัคร