การรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

 admis62

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาสาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้น ม. 1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2562

 ประกาศโรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และใบสมัคร

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 ประกาศโรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และใบสมัคร

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอาหรับ(AP) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2562 (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 21 มีนาคม 2562)

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอาหรับ(AP) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

 รายละเอียดการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอาหรับ(AP) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4

 ใบสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอาหรับ(AP) ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม 2562)

 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ปีการศึกษา 2562

 ประกาศเรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 ใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร     ใบมอบตัว

 รายละเอียดทั่วไป (กำหนดการรับสมัคร การเปิดภาคเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าหอพักและอื่นๆ)

การรับสมัครโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 2562

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ปี 2562 

 รายละเอียดและใบสมัคร การรับนักเรียนโครงการสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา