อบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PRACT Model

21 สิงหาคม 2559 Dr.Husni Hamad และ อ. อภิรักษ์ โต๊ะตาหยง เป็นวิทยากรนำเสนอเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ PRACT Model ซึ่งเน้นทักษะการอ่านและการคิด แก่ครูผู้สอน ณ ห้องประชุม อาคาร ๑

นักเรียนร่วมกิจกรรมในงานวิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 59

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทัศนศึกษาดูงานตลาดนัดอุดมศึกษาของ นร.ม.๖ ดูงานโครงงานวิทย์ฯของ นร. ม.๒ SMP และอื่นๆ
- นส.มาลินี หมัดยะราน ปวช 3 นส.นิสรีน เจ๊ะอุมา ปวช 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กิจกรรม มอ.วิชาการ คณะวิทยาการสือสาร ประจำปี 2559 ม.อ.ปัตตานี
- ดช.เนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ม.2/11 ดญ.อัสรีนา อับดุลวาฮับ ม.2/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับ ASEAN โดยสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มอ.ปัตตานี

ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน

15 สิงหาคม 2559 ทีมผู้บริหารการอาชีวศึกษาปัตตานีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียน ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณอยู่ที่: Home News and Events