นักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 4

สนง.ศาลยุติธรรม นำเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอชายแดนสงขลา เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 4 บินลัดฟ้าหาประสบการณ์ใหม่เรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดีของศาล และสิทธิ หน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย

ที่มา เว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่รับผิดชอบห้องเรียน SMP ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ ภาคกลาง ร่วมกับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการความร่วมมือเพื่อจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 โรง ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

ยุววิจัย LESA ร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ

นักเรียนกลุ่มยุววิจัย LESA เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องดาวเทียม  ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชติ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2559

ประกอบด้วยการอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องดาวเทียมสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Satellites) ความรู้พื้นฐานเรื่องดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ (Earth Observing Satellites) การเยี่ยมชมสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชติ และพิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium จังหวัดชลบุรี

คุณอยู่ที่: Home News and Events