กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษา

22553068

23-10-2017
นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด “กิจกรรมมุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 จัดโดย มูลนิธิอาซิซสถานอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ผู้เข้าร่วมการอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 3

ติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์

22 กันยายน 2559 คณะนิเทศจาก สช.ส่วนกลางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์(โครงการส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ) ของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

 อัลบั้มภาพการตรวจเยี่ยมติดตาม

คุณอยู่ที่: Home News and Events